افسانه۵۷

- بله، همه با هم رقیب هستند و از هم خبر میاورند و می خواهند هوو را جلوی ما خراب کنند تا عزیز بشوند و فقط گوشه چشمی مورد تفقد ما قرار بگیرند.

- احساس خودتان را درباره داشتن حرمسرا بیان بفرمایید.

- فکر می کنم بهترین لذتی که یک انسان می تواند در زندگی خودش داشته باشد همین است که حرمسرا داشته باشد. من با این که بزرگ ترین پادشاه زمان خودم بودم و قدرتمندترین انسان زمین بودم، بزرگ ترین لذتی را که در زندگی برده ام داشتن حرمسرا می دانم.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس