افسانه۵۵

زن ها کلاً مردها را ماشین پولسازی و فراهم کننده رفاه می بینند و هیچ زنی به یک مرد به چشم یک انسان نگاه نمی کند. اگر هم زنی در خانه کار می کند به هیچ عنوان به اندازه مرد کار نمی کند چون کار خانه هیچ وقت به اندازه کار بیرون سخت نیست. چند فیلمی هم که ساخته شده است و در آن ادعا شده که مردها از زن ها کم تر کار می کنند و کار زن ها پیچیدگی های خودش را دارد تنها چند مرد زن ذلیل ساخته اند که خواسته اند جلوی زنشان خودشیرینی کرده باشند که البته زن ها تا استفاده خودشان را از آن مرد بردند به راحتی او را دود می کنند و به آسمان ها می فرستند. مرد باید برای زن کارگری کند و بعد هر چیزی که کار کرده است دو دستی به او تقدیم کند تا زن حالش را ببرد. چنین اخلاق و رفتاری تنها مختص به موجود نر در انسان ها نیست که در بعضی از حیوانات هم به چشم می خورد. به عنوان مثال خروس هم وقتی غذایی جلویش انداخته می شود تا زمانی که تمام مرغ ها غذایشان را بخورند به غذا نگاه نمی کند و بعد اگر چیزی ماند که مرغ ها و جوجه ها نخورده باشند آن را می خورد. اما خروس با مرد یک تفاوت بزرگ هم دارد. خروس حرمسرا دارد. مردهایی هم که حرمسرا دارند بسیار محدود هستند و متاسفانه از عوارض جامعه مدرن است که دیگر مردها حرمسرا ندارند.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس