افسانه۵۴

پسربچه تازه وارد: بله، بیا باهاش بازی کن!

پسربچه اول: اما قرار بود با دوچرخه من بازی کنی!

دختربچه: دوچرخه این قشنگ تره، تازه بوق هم داره!

در این لحظه حرفی زده شد که به آن سرکوفت می گویند. سرکوفت همان حرف غریزی است که زنان به مردان می گویند و بسیار تلخ و گزنده است و مرد شنونده از شنیدن آن خیلی بدش می آید.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس