افسانه۵۳

رویداد:

 دختربچه 4 ساله ای که موهای بلند و طلایی دارد به کوچه می آید تا خاک بازی کند. پسر 5 ساله ای خودش را به او نزدیک می کند و دوچرخه اش را پارک می کند و سلام می کند.

پسربچه: سلام. شما تازه آمده اید به اینجا؟

دختربچه: پوف. برو که بو میدی. دخترها با دخترها، پسرها با پسرها!

پسربچه: اما من می خواهم با تو دوست بشوم. بیا با دوچرخه من بازی کن!

در همین لحظه، پسربچه دیگری از خانه روبرویی با دوچرخه ای زیباتر که بوق هم دارد وارد می شود. دختربچه به پسربچه سلام می کند. پسربچه تازه وارد خیلی بد به پسربچه اول نگاه می کند.

دختربچه: می گذاری با دوچرخه ات بازی کنم؟

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس