افسانه۵۰

هیچ چیزی به اندازه پول نداشتن برای یک مرد سخت نیست. شرمندگی جلوی اهل و عیال بدترین بلایی است که می تواند بر سر مرد بیاید. زن ها خوشبختی را در پول می بینند و هیچ چیزی به اندازه پول برایشان مهم نیست. به همین دلیل هم مردی که پول دارد خوشبختی از سر و رویش می بارد و مردی که بی پول است، بدبختی!

مثال: زن از پنجره بیرون را تماشا می کندو ناگهان آه بلندی می کشد.

مرد: باز چه دیدی؟

 زن: همسایه از سفر شمال آمد. چقدر می خندند و خوشحالند. خوش بحالشان!

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس