افسانه۴۹

مرد تنها چیزی که می خواهد یک خانه و آغوش گرم است اما همان هم از او دریغ می شود.

خانه گرم: یک چاردیواری که تابستانها سرد و زمستان ها گرم باشد.

آغوش گرم: هر صد سال یک دینجیلنگ و هر هزار سال یک لبخند! مردها به همین قانع هستند، هرچند همین هم از آنها دریغ می شود.

دینجیلنگ: به کاری گفته می شود که زن و مرد با هم انجام می دهند و بچه تولید می شود.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس