افسانه۴۸

نکته 2: زن از صبح تا شب در خانه است  و فقط خودش را مشغول می کند و کارهای اندک خانه را انجام می دهد. اما مرد به شدت در بیرون از خانه مشغول کار کردن است و خسته و کوفته می شود. اما وقتی شب می شود و هردو در خانه کنار هم جمع می شوند به نظر شما کدام یک تقاضای به گردش رفتن می کند؟ مشخص است که زن! زن که به قول خودش دلش گرفته است و در خانه اسیر شده است و از این بهانه ها شروع می کند که مگر اسیر آورده ای؟ و " دلم پوسید" و "تو چه مرد بدی هستی" و آن قدر غر می زند که مرد بیچاره که خسته و کوفته هم هست بلند می شود تا زن را به گردش و تفریح و خرید و از همه بدتر خانه مامان جانش ببرد. مرد همیشه درک نمی شود.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس