افسانه۴۴

زن: آن تلویزیون کوفتی را خاموش کن. کارت دارم.

مرد نیمه جان دستش را بالا می برد و با کنترل تلویزیون دکمه قطع صدا را می زند. به این دلیل تلویزیون را کامل خاموش نمی کند و تنها قطع صدا می کند که شاید زن پشیمان بشود و دعوایی رخ ندهد. مرد تنها تلاش می کند که برایش اتفاقی نیفتد.

زن که می بیند مرد تلویزیون را خاموش نکرد فریاد می کشد: خاموشش کن!

 مرد بلافاصه تلویزیون را خاموش می کند.

Pause: سرعت نور: نور با سرعت سیصد هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت می کند.

سرعت مافوق نور: به سرعت خاموش کردن تلویزیون توسط مرد، سرعت مافوق نور گفته می شود.

Play: زن: تو صدای گریه من را نشنیدی؟

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس