افسانه۴۰

برهان تسلسل: تسلسل به  یک سلسله رویداد و اتفاق که دائم اتفاق می افتد گفته می شود. تسلسل مانند زنجیرذ محکم است و از سلسله می آید. از آنجایی که زن ها همیشه و در همه حال در حال تبدیل به مرغ و خاک بر سر هستند به این گونه چشم وهم چشمی برهان تسلسل گفته می شود.

مثال:

زن از پنجره مرد را می بیند که کلید می اندازد و وارد خانه می شود و بلافاصله به آشپزخانه می رود؛ در حالی که اخم کرده است و مشغول خرد کردن سبزی می شود. مرد، وارد خانه می شود.

مرد فریاد می کشد: سلام عزیزم، من آمدم.

زن هیچ جوابی نمی دهد. مرد دوباره سلام می کند ولی باز هم هیچ جوابی نمی شنود. مرد کت و کفش را درمیاورد و به جستجوی زن می پردازذ و با دیدن او در آشپزخانه لبخندی می زند و به سمت او می رود.

مرد: سلام عزیزم!

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس