افسانه۳۹

مرحله فشار: به فشاری که زن به مرد میاورد تا همان موفقیت را به دست آورد، فشار می گویند. این مرحله برای مرد، سخت و طاقت فرساست و آنچنان دردناک است که مرد هرکاری می کند تا از آن گذر کند، پس در نتیجه خود را به آب و آتش می زند تا او هم به آن موفقیت برسد و زن را راضی کند.

در آخر که زن ((خاک بر سر)) تبدیل به زن ((مرغ)) می شود بلافاصله مرغ جدید در جستجوی یک خاک برسر جدید می رود و با پیدا کردن خاک بر سر جدید این پروسه دوباره تکرار می شود.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس