افسانه۳۸

ٰ

تعریف چشم و هم چشمی در جامعه مدرن: چشم و هم چشمی به این گفته می شود که فردی به موفقیتی نائل آید و زن آن فرد، این موفقیت را در بوق و کرنا کند و به دیگر زنان با کنایه اعلام کند. به زنی که به موفقیت نائل آمده ((مرغ)) گفته می شود. دلیل گفتن مرغ به چنین زنی این است که مرغ وقتی تخم دوزرده می کند شروع به جیغ و داد می کند و دنیا را خبر می کند. البته در جامعه امروزی مرغ ها وقتی یک تخم مرغ یک زرده هم می کنند قدقدشان به هوا می رود چه برسد به این که دوزرده هم کرده باشند.

به زنی که شنونده و بیننده آن موفقیت باشد و به او پز داده شود به اصطلاح ((خاک بر سر)) گفته می شود. دلیل گفتن خاک بر سر به چنین زنی این است که او آن قدر احساس ناراحتی می کند گویا خاکی بر سرش ریخته اند و آن خاک او را سیاه کرده باشد و یا داخل قبرش کرده باشند و مرگ هم برایش دلپذیرتر از این باشد که زنده باشد و ببیند آن مرغ از او بالاتر دیده می شود و کاری می کند که به آن کار به اصطلاح ((فشار)) گفته می شود.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس