افسانه۳۰

- اوووه! خبر نداری. جمعه ها تعطیل هستیم و می رویم بهشت عشق و حال و نمی دانی چه حوری هایی آنجا هستند و ما... .

- خیلی خوب، لطفاً ادامه ندهید چون این کتاب قرار است چاپ بشود و نباید ممیزی بخورد. لطفاً از دوران حکومت و زن ذلیلی خودتان تعریف کنید.

- گفتید ایرانی هستید و این کتاب قرار است در ایران چاپ بشود؟

- بله! اگر سانسورش نکنند چاپ می شود.

- پس بگذارید از همین ایران خودتان بگویم. یک کاروانی از ما می خواست برود به ایران شما که شاه شهر مرزی شما مردم ما را می فرستاده ما را گرفت و سرشان بلا آورد و آخرش هم من مجبور شدم به ایران به همین دلیل حمله کنم. حتماً این را که شنیده اید؟

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس