افسانه۲۰

آغاز:

در آغاز هیچ نبود و ناگهان خداوند گفت: "باشد". و نور پدیدار گشت!

اما عشق آغازی دیگر دارد. یک پسر جوان پاستوریزه را که کیف دنیا را می کند در نظر بگیرید. پسری که نه نیاز است کار کند و نه نیاز است خرج خودش را بدهد چه برسد به خرج دیگری را. پسری که هرروز کباب می خورد و بهترین لباس ها را می پوشد.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس