افسانه۱۹

رابطه ضرب المثل تکمیلی و ضرب المثل بالا: چون این ضرب المثل در تمام دنیا ورد زبان مردم است، حتماً حقیقت دارد و واقعاً تمام جنگ ها بخاطر زنهاست که اتفاق می افتد.

متأسفانه زن ها خیلی خوششان می آید که جنگی بخاطر آن ها آغاز شود و حال هم می کنند. به هرحال، آن ها که در جنگ نمی جنگند و نمی میرند و دیگرانی که عاشقشان هستند باید بخاطر آن ها بمیرند و همین می شود که خوششان می آید که مردم بخاطر آنها بمیرند و مشهور بشوند. خیال می کنید وقتی هلن دید جنگ تروا شد ناراحت شد؟ نه. اتفاقاً خیلی هم خوشحال شد و ذوق مرگ شد که ببین چه ها که بخاطر من نشد و چه غوغاهایی که اتفاق نیفتاد. همین است که می گویم زن ها موجودات خطرناکی هستند و دلیلش همین چیزهاست دیگر!

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس