افسانه۱۸

ضرب المثل: تمام جنگهای دنیا بخاطر زن ها اتفاق افتاده است.

نکته: این ضرب المثل، ضرب المثل مشترکی است که در تمام ادبیات کشورها وجود دارد و خود این نکته نمایانگر حقیقتی شوم می باشد.

ضرب المثل تکمیلی: تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها!

منظور این باشد که مردم بیخود و بی دلیل چیزی نمی گویند و حتماً این حرف هایی که زده می شود دلیل خاصی دارد و بد نیست به آن توجه بشود.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس