افسانه۱۸

پاریس: من پادشاه کشور تروا و برادر هکتور می باشم. آه که تو چقدر زیبا هستی و من تو را عاشق گشته ام!

هلن: من نیز تو را به آن پادشاه شکم گنده که او را دوست ندارم ترجیح می دهم.

و این شد که جنگی بزرگ به وقوع پیوست که اولین جنگ بزرگ در تاریخ بود و خون های زیادی به زمین ریخته شد.

بعدها، چون پاریس با هلن ازدواج کرده بود و بچه دار شده بودند پاریس زن ذلیل شد!

همان طور که دیدید متلک چنین عواقبی دارد و باعث می شود جنگ ها به وجود بیاید و اولین جنگ مشهور تاریخ هم به همین دلیل اتفاق افتاد. گویند مادر هکتور و پاریس تا می توانست به هلن متلک می انداخت که تو پسرانم را بدبخت کردی و هکتورم را از من گرفتی و پاریس را هم تو بدبخت و منفور کردی و کاری کردی که آبرویش در همه جا برود و تو دیگر چه عروس منحوسی بودی که وارد زندگی ما شدی و ما را آبرو بردی و بدبخت کردی و کشور و سرزمین ما را نابود و ویران کردی! این همه آدم بخاطر تو کشته شدند و تو بودی که باعث این آتش افروزی و جنگ شدی!

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس