افسانه۱۵

جواب: هر وقت اتفاقی بیفتد و نیاز گفتن متلک احساس شود، متلک گفته می شود. متلک گویای همان موضعی است که متلک گو گرفته است و حرص متلک گو را خالی می کند و یا آتشی را که می خواهد برافروزد را باعث می شود.

سوال: چه زمانی متلک گفته می شود؟

جواب: هرگاه این نیاز احساس بشود. بیشتر در تنهایی ها و در نبود شوهر و یا همسر و از زبان مادرزن یا مادرشوهر متلک گفته می شود. آن زمان که طرفی بخواهد آن یکی را آزاد دهد. زمانی که مادرزن خیال می کند به دخترش دارد ظلم می شود. آن زمان که خواهرشوهر بخواهد انتقام دلبری که عروس از برادرش کرده است را بگیرد. به هزاران دلیل که همه ما خوب می دانیم و از آن ها خاطرات خونینی داریم.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس