افسانه۹

خواهرزن کوچک: انکه از خواهرش یاد بگیرد و هرچه ببیند به عینه در زندگی آینده خود پیاده کند. نان زیر کباب! کسی که معلوم نیست چرا گاهی شوهر با او درددل می کند!

برادرزن: پسر جوانی که باشگاه می رود و بازوان ستبر و بدنی تنومند دارد. زن تا شوهرش به او چپ نگاه می کند، از بازوان برادرش تعریف می کند و شوهر را می ترساند. این آرزو همیشه در دلش هست که حق شوهر را کف دستش بگذارد تا از شرافت خودش دفاع کند. کسی که حتی مادرزن و پدرزن هم بعضی از چیزها را از او پنهان می کنند مبادا خونی به راه بیفتد!

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس