افسانه۸

زن همسایه: آشوبگر! فضول! ناصح! آنکه نصیحت کند و از خود و شوهر خود تعریف کند. آنکه یخچال و تلویزیون مدل بالاتر دارد و باعث متلک زن به شوهر شود. دارای شوهری نمونه که ای کاش مرد از مرد همسایه یاد می گرفت و کمی از عرضه او در تنش بود. بلای جان شوهر. همیشه میخندد و تا با زن تنها می شود، بخاطر خیر و صلاح او، توصیه های سودمند می کند.

خواهرزن بزرگ: رجوع کنید به زن همسایه. الگوی زن.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس