افسانه۶

مادرزن: همان هیولا!

مادرشوهر: رجوع کنید به خط بالا!

نکته: مادرزن از نظر زن و مادرشوهر از نظر مرد، فرشته هستند. اما وقتی ازدواج اتفاق میفتد، مادرزن برای مرد و مادرشوهر برای زن تبدیل به هیولا می شوند.

پدرزن: آنکه توسط زنش تحریک می شود.

پدرشوهر: مظولم ترین مرد. نقش واسطه را در وسط دعوا ایفا می کند و همه از او انتظار میانجیگیری دارند. آن که وسط دعوا مشت و لگد بخورد و زنش او را بی عرضه ترین می داند.

پدربزرگ و مادربزرگ: به کسانی می گویند که غصه می خورند و نصیحت می کنند و اعتقاد دارند که اگر به حرف آن ها گوش کنند، تمام مشکلات بشریت حل خواهد شد و از خرابکاریهای خود حکایتها تعریف می کنند و در زمان جوانی خود جنایت ها کرده اند و حال بخاطر داشتن تجربه بالا ما مو می بینیم و آن ها پیچش مو و آخرین اخبار دعواهای زن و شوهری را به دوستانشان انتقال می دهند. مادرشوهران و مادرزنان و پدرشوهران و پدرزنان قدیم!

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس