افسانه۵

حال برای آشنایی اولیه چند اصطلاح را توضیح می دهیم:

کلمه ها و ترکیب های تازه:

 ذلالت: حقارت، بدبختی، کسی را خرد کردن، یک نفر را هیچ حساب نکردن و ههرگونه تحقیری را برای او روا دانستن، شهروند درجه دو بودن.

زن: به موجود لطیف گفته می شود. آدمیان به دو نوع تقسیم می شوند: زن، مرد. زن همان انسان مو بلند قشنگ و خودخواه را می گویند.

مرد: جنس خشن و قوی. نوعی از آدمیان که اسمش به خشانت در رفته است و جلوی زن، حقیر است.

عشق: بلایی که سر یک مرد یا زن و بیشتر سر مرد میاید و او را تبدیل به برده دیگری می کند.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس