افسانه۴

که البته احتمال هم دارد که آن مرد هم از این اوضاع خسته شده باشد و وقتی چیزی بشوند، حرفی هم بزند که نشان از عذابی به همراه داشته باشد که می کشد:

1- من را به سلابه کشیده است. نجاتم بدهید.

2- او من را اذیت می کند، نجاتم بدهید.

3- از او متنفرم، نجاتم بدهید.

و این چنین است که ما می فهمیم آن مرد از ذلالت عذاب می کشد و خودش هم از اینکه زن ذلیل باشد ناراحت است.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس