افسانه۳

زن ذلیلی از نگاه مرد: به بدبخت شدن کامل مرد گفته می شود. مرد تنها در خانه خودش پادشاه است اما با زن ذلیل شدن، خانه تبدیل به جهنمی می شود که شبها انتظار آمدن او را می کشد. وفتی همان خانه هم که تنها مأمن زندگی اوست هم از او گرفته می شود.

توجیه یک مرد برای از بین بردن حساسیت دیگران: دیگر مردم که همیشه فضول هستند و نمی توانند خوشبختی یک زوج خوشبخت را ببینند! به مرور صدایشان درمیاید و به آن مرد اعتراض می کنند که"این چه بساطی است که راه انداخته ای؟" و "این طور نمی شود تو مرد هستی و او زن، کمی مردانه رفتار کن" و دیگر نصایح دلسوزانه به آن مرد خواهد شد و در چنین حالتی است که مرد توجیهات زیر را به زبان خواهد آورد:

1- من زن خود را دوست دارم.

2- ما خوشبخت هستیم.

3- شما همسر من را نمی شناسید. او یک فرشته است و من با این کارها می خواهم گوشه ای از محبتهای او را جبران کنم.

4- شما به خوشبختی ما حسودی می کنید.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس