افسانه۲

تعریف زن ذلیلی:

 زن ذلیلی را می توان نسبت به هر شخصیت و هر حالت و در زمان ها و مکان های مختلف به طرق مختلف تعریف کرد.

 زن ذلیلی از نگاه زن: به بهترین حالت زندگی و خوشبختی کامل یک زن گفته می شود. در این حالت، شما یک ((مرد - شوهر)) دارید که مثل یک آدم ماشینی در جواب هر حرفی که از شما می شوند، می گوید: چشم! شما امپراطور خانه هستید و در فامیل و جمع دوستان و آشنایان، شما را به عنوان یک زن قاطع می شناسند. شما هرکاری که بخواهید انجام می دهید و این حرف شماست که به عنوان حرف آخر در خانه زده می شود. مرد مثل یک غلام حلقه به گوش باید به دستورات شما عمل کند و در یک کلام، شما خوشبخت هستید و او هرچند خودش قبول ندارد اما ((بدبخت)) است.

طراحی سایت سئو گوگل سئو طراحی فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی طراحی گرافیک سایت پروتز پروتز سینه طراحی ویب سایت ویب سایت دیزاین گوگل پارس